Polityka prywatno??ci

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.zespolaviator.pl jest Piotr Gajda
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u??ytkownikach i ich zachowaniu w nast─?puj─?cy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urz─?dzeniach ko??cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u??ytkownika.
 2. Serwis mo??e zapisa─? ponadto informacje o parametrach po??─?czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie s─? udost─?pniane ??adnym podmiotom trzecim.
 4. Dane podane w formularzu s─? przetwarzane w celu wynikaj─?cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowi─? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s─? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─? nazw─? strony internetowej, z której pochodz─?, czas przechowywania ich na urz─?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj─?cym na urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─?cym do nich dost─?p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s─? w nast─?puj─?cych celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagaj─? zrozumie─?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj─? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;
 5. W ramach Serwisu stosowane s─? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „sta??e" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" s─? plikami tymczasowymi, które przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??─?czenia oprogramowania (przegl─?darki internetowej). „Sta??e" pliki cookies przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─?cia przez U??ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl─?dania stron internetowych (przegl─?darka internetowa) zazwyczaj domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog─? dokona─? zmiany ustawie?? w tym zakresie. Przegl─?darka internetowa umo??liwia usuni─?cie plików cookies. Mo??liwe jest tak??e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó??owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl─?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog─? wp??yn─?─? na niektóre funkcjonalno??ci dost─?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno??ci tych firm, aby pozna─? zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno??ci Google Analytics

4. Zarz─?dzanie plikami cookies - jak w praktyce wyra??a─? lub cofa─? zgod─??

 1. Je??li u??ytkownik nie chce otrzymywa─? plików cookies, mo??e zmieni─? ustawienia przegl─?darki. Zastrzegamy, ??e wy??─?czenie obs??ugi plików cookies niezb─?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze??stwa, utrzymania preferencji u??ytkownika mo??e utrudni─?, a w skrajnych przypadkach mo??e uniemo??liwi─? korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz─?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni??ej przegl─?dark─? internetow─? / system i post─?puj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Subskrybuj

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

Zadzwo??

Piotr Gajda » 609 107 910